Pokaż na co cię stać i zgarnij tysiąc złotych!

Dodano przez GoT | 26 listopada 2013 18:15
Licznik odwiedzin: 1299

A to wszystko dzięki zorganizowanemu przez klub oraz WSTI konkursowi dla kibiców, który gwarantuje dla zwycięzcy nagrodę w wysokości 1000 złotych brutto . Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć czytelne i rozpoznawalne logo, które będzie znakiem rozpoznawczym obchodów 50-leca klubu GKS Katowice. Projekt należy wysłać na adres email: marketing(at)gkskatowice.eu do dnia 20.01.2014r. w formacie PDF (max 5MB).

5362897_pic

 

Pełen regulamin poniżej.

Organizator:

GKS GieKSa Katowice S.A.

Partner:

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach (www.wsti.pl)

Cel konkursu:

Celem konkursu jest stworzenie czytelnego i rozpoznawalnego logo, które będzie znakiem rozpoznawczym obchodów 50-lecia klubu GKS Katowice. Znak graficzny powinien być złożony z logo oraz może zawierać liternictwo.

Formuła konkursu:

konkurs jednoetapowy, otwarty, ogólnopolski

Terminy:

• Ogłoszenie konkursu:  25.11.2013r.

• Data przesłania plików konkursowych:  25.11.2013r. – 20.01.2014r.

• Ogłoszenie zwycięzcy: 3.02.2014r.

Warunki udziału w konkursie:

• Udział w konkursie jest bezpłatny.

• Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie projektów do dnia 20.01.2014r. w formacie PDF (max 5MB), które odpowiadają założeniom konkursowym. Prace powinny być przesłane w formie elektronicznej  na adres: marketing(at)gkskatowice.eu

• Konkurs adresowany jest wyłącznie do profesjonalnych projektantów / firm projektowych oraz studentów kierunków projektowych. Konkurs ma charakter otwarty.

• Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa projekty

Nagrody:

• 1000 złotych brutto (w tym 1000zł za przeniesienie autorskich praw majątkowych)

• Wynagrodzenie zostanie wypłacone po sporządzeniu i podpisaniu umowy ze zwycięskim  projektantem / firmą projektową.

• Nagroda dodatkowa – stypendium w wysokości 1000 zł na naukę w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (www.wsti.pl)

Jury:

• przedstawiciele klubu GKS Katowice

• przedstawiciele WSTI w Katowicach

Kryteria oceny logo:

• funkcjonalność i użyteczność

• czytelność komunikatu

• innowacyjność i pomysłowość

• walory estetyczne projektu

• łatwość konwersji na różne media

Prawa autorskie:

•Autor / Autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych.

•Autor / autorzy zwycięskiego projektu przekazują odpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora i Partnera:

• Organizator i Partner nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.

• Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

• Organizator i Partner nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcie, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.

Postanowienia końcowe:

• Organizator udostępnia w/w informacje do wiadomości uczestników za pośrednictwem Internetu, na stronie Organizatora, Partnera  oraz innych portalach.

• Laureaci konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi nagrodzone prace w formie przewidzianej w umowie, sporządzonej z Organizatorem.

• Zwycięscy każdego z etapów konkursu informowani będą mailowo oraz telefonicznie.

• Jury konkursu większością głosów wybierze 1 projekt spośród nadesłanych.

• Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz Partnera.

• Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych oraz prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych uczestników konkursu w celach promocyjnych.

• Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

• We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

• Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

• Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

• Konkurs nie może pozostać nierozstrzygnięty.

Kontakt : Olga Bieganowska

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są telefonicznie bądź mailowo :

 725 250 891, marketing(at)gkskatowice.eu

Lista komentarzy (1) »

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, jednakże zastrzega sobie prawo do ich cenzurowania lub usuwania.
  1. ja — 27 listopada 2013 @ 13:50

    ładnie, pięknie, ale:
    Konkurs adresowany jest wyłącznie do profesjonalnych projektantów / firm projektowych oraz studentów kierunków projektowych.

 

Dodaj komentarz

*